ហៅមកយើង0086-731-85252378.

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង[អ៊ីមែលការពារ]

ទំព័រដើម>អំពី​យើង>ពត៍មាន

Malanshan MHG No. 1 Studio丨2022 "Happy Five Continents, Happy Childhood" for National Children's Spring Festival Gala

ពេលវេលា: 2022-01-11 ចុច៖ 12

From December 11th to 12th, 2022 National Children's Spring Festival Gala was successfully recorded at the MHG No. 1 Studio in Malanshan. More than 2,000 children from all over the country sang and danced, gathering together. It បាននាំ a splendid audio-visual feast. អេអឹមជី provided one-stop customization and supporting services for this event, including stage design, lighting, LED display, and technical support.


រូបភាព


There were various programs, including beautiful Chinese dance, enthusiastic Latin dance, impassioned recitation, and cool drum performance. Children ផ្ញើចេញ the old and welcome the new, and លាន់មាត់ the motherland with their unique way. Many star artists were invited to join the performance. In the studio, it was full of gorgeous lighting, 360° dynamic sound, as well as one after another cheers, presentអ៊ឹង a sea of joy.


រូបភាព


រូបភាព


រូបភាព


A large number of MH-380-ប។ ស។ ស 3-in-1 moving head lights and MH-380-BEAM beam lights សរសេរe បានប្រើ in the event, ការផ្តល់ជូន various dynamic light effects to create gorgeous visual effects for the Children's Spring Festival Gala!