ការពិនិត្យឡើងវិញដោយការពិនិត្យរបស់ស្តេហ្វានីដោយបញ្ជាក់ពីប្រភពពន្លឺ LED ខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំបានឃើញ។ អំពូលពន្លឺគាំទ្រពន្លឺថ្ងៃ (ម៉ូដែល MHG M-L400J-5600K) ទទួលបានការសន្យាទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅលើគេហទំព័រ។ បន្ថែមពីលើនោះគុណភាពនៃការកសាងគឺពិតជាអស្ចារ្យ។ វាជំនួស ARRI T2 ជាប្រភពពន្លឺដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំជាច្រើនហើយវាភ្លឺជាង ៣០ ភាគរយ។ 


ស្តេហ្វានស្តេហ្វាន