នៅពេលដែលខ្ញុំដោះចេញនូវការប្រកួតរបស់យន្ដហ្គីជីខ្ញុំយល់ថាអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ ផ្នែកដែលមានតំលៃថ្លៃការប្រកួតផ្គុំដ៏ល្អឥតខ្ចោះរូបភាពពិត។ អ្នកធ្វើឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពល្អ

ឌីមីធីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង