សូមអរគុណ Rex អ្នកបានធ្វើការបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យវាដំណើរការបានល្អខ្ញុំស្រឡាញ់វា។

Gaborនាយកប្រតិបត្តិ