អ្នកធ្វើឱ្យមានពន្លឺល្អយើងបានសាកល្បងពួកគេនិងវាស់ជាមួយ ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់កំដៅហើយយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផល CRI ខ្ពស់ណាស់ហើយពួកគេមានថាមពលខ្លាំងណាស់!


ឌីមីធីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង