វាជាឌូបៃ Airshow ។ យើងបានប្រើប្រាស់ម៉ាយជីជីហ្វ្រេសនិងអំពូលភ្លើងសម្រាប់ទម្រង់ធំបំផុតនៅក្នុងពិព័រណ៍ពេញលេញ។ ពួកគេជាពន្លឺល្អណាស់និងជាអាហារពេលល្ងាចភ្លឺ។

Terrenceនាយកទីផ្សារ